[email protected] 0.332 235 81 18  
Nakliyat Sigortaları

EMTİA NAKLİYAT SİGORTALARI
Uluslararası ve Yurtiçi emtia nakliyatında nakliyat hasarları Nakliyat emtia poliçesi 
ile güvence altındadır.

Kara, hava, deniz ve demiryolu taşımaları esnasında meydana gelebilecek ve Nakliyat Emtia Sigorta Poliçesi ile teminat altına alınan riskler:
• Kazalar
• Hırsızlık
• Yükleme-boşaltma hasarları
• Doğal afetler

Yurtiçi Taşıyıcı Mali Mesuliyet(Sorumluluk) Sigortaları
Üçüncü şahıslara ait muhtelif emtianın yurtiçinde karayolu ile taşınması sırasında, poliçede belirtilen  kapsam çerçevesinde meydana gelecek kazalar nedeniyle taşınan emtianın zarara uğraması sonucu  taşıyıcı firmaya düşen yasal mali sorumluluğu kapsar.

Tekne(Hull) Sigortaları
Gemilerin
• Kötü hava şartları,
• Fırtına,
• Karaya oturma,
• Çarpma ve çarpışma
sonucu uğrayacağı zararları teminat altına alır.
Yat Sigortaları
• Denizde,
• Karada,
• Tamirde,
• Çekek Yerinde,
• Depoda
iken yatların gövdeleri, motor veya makineleri, servis botları, donanım ve ekipmanları deniz veya diğer rizikolara karşı teminat altına alınır.
Üçüncü şahıslara verilecek maddi ve bedeni zararlar da bu sigorta kapsamı altına alınabilmektedir.
Gemi İnşaat Sigortaları
• Gemi inşaatı,
• Tamiri,
• Tadili
ile ilgili rizikoları teminat altına alır.

Liman ve Terminal İşletenleri Sorumluluğu
Liman işletme faaliyeti ile ilgili olan ve limanda bulunan deniz taşıtları, kargo, ekipman vb. ile 3.şahıs mallarında yükleme, boşaltma, yanaşma sırasında oluşabilecek zararlar, limana emanet olarak bırakılmış deniz taşıtları nedeniyle 3.şahıslara veya mallarına gelebilecek zararlar ve bu zararlar ile ilgili dava masraflarını teminat altına alır.

Gemi Tamircileri Hukuki Sorumluluk Sigortası
Gemi tamircilerinin/onarımcılarının iskeledeki, kızaktaki gemiler ve kendi kontrolündeki 3.şahıslara ait emtea, araç vb. ile 3.şahısların kendilerine gelebilecek gemi tamirciliği faaliyetinden kaynaklanan sorumluluk hasarlarını teminat altına alır.

Marina İşletmecileri Hukuki Sorumluluk Sigortası
Marina/Çekek Yeri işleten Sigortalının sigortalı mahalde marine/çekek yeri işletme faaliyeti ile ilgili olarak 3.şahıslara karşı verebileceği zararlardan kaynaklanan hukuki sorumluluğunu teminat altına alır.

Depo İşletenleri Hukuki Sorumluluk Sigortası
Depoda bulunan 3.şahıslara ait malların, depo içerisinde istiflenmesi, boşaltılması ve yüklenmesi sırasında mallarda doğrudan fiziksel olarak meydana gelecek zararlar neticesinde depo işleticisine karşı ileri sürülen yasal sorumluluk taleplerini temin eder.

SIKÇA SORULAN SORULAR
• Nakliyat sigortaları kaç çeşittir?
Nakliyat sigortaları 4 bölüme ayrılır. Bunlar; Emtia nakliyatı sigortaları, Navlun sigortaları, Kıymet nakliyatı sigortaları, tekne sigortaları, sorumluluk sigortaları.

Emtia nakliyat sigortası neleri teminat altına alır?
Emtia Nakliyatı Sigortası, emtianın kara, hava, deniz ve demiryoluyla bir yerden bir yere taşınması sırasında maruz kalabileceği ziya ve hasarları poliçede belirtilen kapsam çerçevesinde teminat altına alır.

Emtia Nakliyat sigortalarında verilen teminatlar nelerdir?
Emtia nakliyat sigortası teminatları 3 çeşit verilmektedir. Bunlar; tam ziya, dar teminat ve geniş teminattır.
• Tam ziya teminatı; nakil vasıtasının fiilen veya mutlak surette tamamen ziyaı neticesinde sigortalı malların da tamamen hasar uğraması halini temin eder.
• Dar Teminat; nakil vasıtasının kaza yapması sonucu taşınan emtiada oluşan zararı karşılamak üzere verilen bir teminattır.
• Geniş teminat; taşıma sonucu meydana gelen, poliçe üzerinde ve poliçeye ekli klozlarda belirtilen istisnalar dışında kalan tüm zarar ve hasarları teminat kapsamına alınır. Geniş teminat; kara, demir ve denizyolunda Enstitü Yük Klozları (A) (Institute Cargo Clauses (A)1.1.82), havayolunda ise Enstitü Yük Klozları (Havayolu) (Institute Cargo Clauses (Air)1.1.82) şartlarına tabidir.

Nakliyat Sigortası yaptırmak için, sigorta şirketine hangi bilgileri vermek gerekir?
• Sigortalı ve sigorta ettirenin adı-soyadı, ticari unvanı,
• Taşımaya konu emtianın cinsi, markası, adedi, ağırlığı, ambalaj şekli vs.
• Emtia sigorta bedeli (YTL ya da döviz bazında değeri),
• Emtianın sevk edileceği yer. (Emtianın nereden nereye taşınacağı ayrıntılı olarak bildirilmeli.)
• Nakil aracının cinsi ( kamyonla taşınacaksa; plaka numarası, gemiyle taşınacaksa; geminin adı, trenle taşınacaksa; vagon numarası, uçak ile taşınacaksa; uçuş numarasının bildirilmesi)
• Taşıyıcının adı-soyadı ve ticaret unvanı,
• Sevkiyatın başlayacağı tarih,
• İstenen teminatın ne olduğu.
• Flotan Poliçe ne demektir?

Nakliyat sigortasına konu edilen emtiayı taşıyacak aracın bilgileri ve emtianın yükleneceği tarih kesinlik kazanmadan sigorta teminatının başlatılması, gereken hallerde, mevcut bilgi ve belgelerle yapılan geçici poliçeye, flotan poliçe denir. Araç bilgileri ve yükleme tarihi kesinleştikten sonra ise, kat'i sigorta poliçesi tanzim edilir. Bu poliçeyi daha çok bankalar açtıkları ithalat akreditiflerine uygularlar.

Abonman taşıma sözleşmesi ne demektir?
Abonman taşıma sigorta sözleşmesi ile sigortacı, belli bir zaman dilimi içinde taşınma yeri, taşınacak yükün cinsi, teminat türü ve limiti genel olarak belirtilmiş taşımaların tamamını sigorta güvencesi altına almaktadır. Abonman taşıma sözleşmesi bir çerçeve anlaşması olup, bu sözleşmenin kapsamına girmek koşuluyla her bir sevkiyat için tekil bir nakliyat sigorta poliçesi tanzim edilmesi gerekmektedir.

CMR ne demektir?
CMR; uluslararası karayolunda yük taşımacılığı yapılması sırasında, oluşan zarar ve hasarları teminat altına almak üzere yapılan, taşıyıcı sorumluluk sigorta poliçesidir.

Kıymet Nakliyat Sigorta Poliçesi kapsamına neler girmektedir?
Bu poliçeyle, para ve kıymetli evrakın bir yerden bir yere nakil vasıtası ile taşınması sırasında uğrayacakları hasar ve kayıplar, silahlı gasp ve soygun da dahil olmak üzere teminat altına alınabilmektedir.

Tekne ve Yat Sigortalarının Kapsamı Nedir?
Tekne Sigortaları; Gemilerin (Gemi terimi içine geminin gövde (tekne) kısmı ile makine ve teçhizatı dahildir) kötü hava şartları, fırtına, karaya oturma, çarpma ve çarpışma gibi deniz tehlikeleri sonucu uğrayacağı zararları teminat altına alır.
Yat Sigortaları; Denizde, karada, tamirde, çekek yerinde iken yatların gövdeleri, motor veya makineleri, servis botları, donanım ve ekipmanları deniz veya diğer rizikolara karşı teminat altına alınır. Üçüncü şahıslara verilecek maddi ve bedeni zararlarda bu sigorta kapsamı altına alınabilmektedir.

Nakliyat Sorumluluk Sigorta Poliçeleri nelerdir?
Yurt içi taşıyıcı mali sorumluluk sigortası, CMR (Uluslararası taşıyıcının sorumluluğu) sigortası, marina işletmeciliği mali sorumluluk sigortası, tersane işletmeciliği mali sorumluluk sigortası, liman işleticisi sorumluluk sigortası.

Nakliyat - Emtia
Nakliyat - Yat - Tekne
KURUMSAL

Hakkımızda
KVKK Metni

Mobil Kaza Tutanağı

İLETİŞİM

Tel: 0 (332) 235 81 18
Adres: MFeritpaşa Mah. Nalçacı Cad. No: 23B Selçuklu / Konya
Mail: [email protected]

E-Bülten Üyeliği