[email protected] 0.332 235 81 18 08:00 - 18:30    
Sorumluluk Sigortaları

İŞVERENİN SORUMLULUK SİGORTASI
İşyerinde meydana gelebilecek iş kazalarına karşı işvereni güvence altına alan bir sigortadır. İşverenin hukuki sorumluluğu nedeniyle zor durumda kalmasını önleyen bu sigorta sayesinde, iş kazasına uğrayan işçiler veya işçilerin hak sahipleri tarafından  işverenden talep edilecek tazminat talepleri karşılanır. Ayrıca, SGK tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılabilecek davalar sonunda ödenecek tazminat tutarları da güvence altına alınır.

TEMİNATLAR
• İşverene bir hizmet sozleşmesi ile bağlı ve SGK kanununa tabi işçiler veya bunların hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecekler.
• SGK kanununun sağladığı yardımların üstündeki ve dışındaki tazminat talepleri ile yine aynı kurum tarafından işverene karşı iş kazalarından dolayı açılacak rücu davaları sonunda ödenecek tazminat miktarlarını poliçede yazılı teminat limitlerine kadar karşılar

İSTEĞE BAĞLI TEMİNATLAR
• İşçilerin işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri sırasında meydana gelen iş kazaları,
• İşcilerin işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda meydana gelen iş kazaları,
• Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları riskleri için de teminat verilebilmektedir.

SIKÇA SORULAN SORULAR
• Bu sigortaya stajyerler ya da taşeronların elemanları dahil midir?
İlgili tarafların “sigortalı adına yaptıkları faaliyetleri” sırasında, bordroya dahil edilmiş olmaları kaydı ile bildirilen işçilik ücretleri ve çalışan sayısına dahil edilmeleri şartı ile "sigortalı" olarak kabul edilir.
Tüm tazminat talebi İşveren Mali Mesuliyet Sigortası’ndan mı karşılanır?
SGK’nun sağladığı yardımların üstünde ve dışında kalan tazminat taleplerini sigortacı üstlenir.

ÜÇÜNCÜ ŞAHIS SORUMLULUK SİGORTASI
Bu sigorta, sigorta ettireni sigorta süresi içinde meydana gelecek bir kaza sonucu:
• Üçüncü şahısların ölmesi, yaralanması veya sağlıklarının bozulması,
• Üçüncü şahıslara ait mallarda maddi zarar ve ziyan oluşması nedeniyle sıfat, faaliyet, hukuki ilişkilerinden dolayı kendisine karşı üçüncü şahıslar tarafından ileri sürülecek zarar ve ziyan taleplerinin sonuçlarına karşı T.C.' nin hukuki sorumluluğa ilişkin mevzuatı çerçevesinde temin eder.
• Bu tanım çerçevesinde işletmeler için düzenlenen üçüncü şahıs hukuki sorumluluk poliçesi, işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi esnasında meydana gelecek kazalar sonucu üçüncü şahıslara verilecek bedeni ve maddi zararlar nedeniyle oluşacak hukuki sorumluluğu teminat altına almaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR
• Kimlerin faaliyetleri sırasında oluşabilecek hasarlar teminat altındadır?
Sigortalının kendisi ve/veya çalışanlarının neden olduğu bedeni-maddi zararlar teminat kapsamındadır.
Bu poliçeye kimler ihtiyaç duyabilir?
3. şahıs mali mesuliyet poliçesini oteller, moteller, alışveriş merkezleri, çeşitli büyüklüklerdeki işyerleri, otopark, tamirhane ve garaj işletenleri yaptırabilir.

ÜRÜN SORUMLULUK SİGORTASI
Teminatlar
• Eksik ve yanlış bir şekilde tasarımı yapılan ve imal edilen veya,
• Herhangi bir tasarım ve imalat hatası olmamasına rağmen kullanma talimatları yetersiz veya yanlış olan ürünlerin kullanılmaları nedeniyle meydana gelen olaylarda,
• Kullanıcıların ve/veya diğer üçüncü şahısların uğrayacakları bedeni ve maddi zararlardan dolayı,
• Imalatçıların (ve/veya tasarımdan üretim ve dağıtıma kadar uzanan zincir içinde sıfat, faaliyet ve hukuki durumlarından dolayı sorumlu sayılan diğer gerçek veya tüzel kişilerin) hukuki sorumluluğunu teminat altına almaktadır.

SIKÇA SORULAN SORULAR
• Ürün Sorumluluk Sigortasının kapsadığı başlıca riskler nelerdir?
Sigortalı tarafından veya sigortalı namına; satılan, temin edilen veya üretimi yapılan ürünlerle ilgili olarak, poliçede belirtilen coğrafi sınırlar dahilinde ve poliçe süresi içinde meydana gelen olaylar neticesinde; üçüncü sahısların ölmesi, yaralanması, sıhhatinin bozulması, üçüncü sahıslara ait mallarda maddi kayıp ve zararlara neden olunması sebebiyle sigortalının hukuki olarak ödemekle yükümlü olacağı zararlar Üçüncü Sahıs Mali Mesuliyet Sigortası Genel Sartları uygulanabilir hükümleri çerçevesinde poliçede belirtilen limitlere kadar teminat kapsamına alınır.

Ürün Sorumluluk Sigortalarında Teminata girmeyen riskler nelerdir ?
• Üretim konusu mal ve ürünün kendisinde oluşacak zarar ve kayıplar teminat haricidir.
• Kusurlu ve ayıplı olarak üretildiği anlaşılan mal ve ürünün onarımı, iyileştirilmesi ve düzeltilmesi için yapılan giderler teminat haricidir.
• Sigortalının ürettiği mal ve ürünün yapımında, kullanılan projede, formülde, planda, tanımlama/açıklamada, reklamlarda, basılı tanım ve talimatlardaki herhangi bir yanlışlık ve/veya noksanlıktan kaynaklanan zarar ve kayıplar teminat haricidir.
• Üretim konusu mal ve ürünün kusurlu ve ayıplı olarak üretilmiş olması nedeniyle bu mal ve ürünün geri çekilmesinden doğan her türlü zarar ve kayıp teminat haricidir.
• İş durması, kar kaybı vb. dolaylı zararlar teminat haricidir.

İşveren Sorumluluk Sigortası
Üçüncü Şahıs Sorumluluk
Ürün Sorumluluk Sigortası
KURUMSAL

Hakkımızda

Mobil Kaza Tutanağı

İLETİŞİM

Tel: 0 (332) 235 81 18
Fax: 0 (332) 235 49 49
Adres: Musalla Bağları Mah. Telgrafcı Hamdi Bey Cad. Ruhi Bağdadi SK.2 / B Selçuklu/KONYA
Mail: [email protected]

E-Bülten Üyeliği